วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วิชาพัฒนาการอ่าน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่าน  หลักการอ่านออกเสียงและการอ่านในใจ  การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน     
ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงและ การอ่านในใจ   การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนจาก
ข่าว บทเพลง 
บทโฆษณา  บทกวี  สารคดีและบทความ  โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการเขียน  กระบวนการฝึกปฏิบัติ   
                  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการอ่านออกเสียงและ
การอ่านในใจ  อ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนนำประโยชน์
ที่ได้จากการอ่าน
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น