วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ฝึกอ่านบทร้อยกรอง

ไหมแท้ที่แม่ทอ    
แม่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตั้งใจนัก     เรี่ยวแรงรักแม่ใช้เพื่อใฝ่ฝัน
                                     อีกสาวไหมด้วยมือซื่อสัตย์นั้น       ทั้งทอมันละเมียดละไมใช้เวลา
                         สื่อวิญญาณผ่านมือสู่เส้นไหม         ถักเส้นใยแต่ละเส้นเป็นเนื้อผ้า
                                     ตีนที่ใช้กระตุกกี่คือชีวา                   มือที่คว้ากระสวยวาดคือชีวิต
                         ผ้าขาวม้าผืนใหม่แม่ให้ลูก               รักพันผูกทุกใยไหมวิจิตร
                                     ใยไหมโยงใจแม่เนรมิต                    ไหมอุทิศ  แม่ก็ทอ  ต่อตำนาน
                         ลูกก็ถือผ้าทอที่แม่ให้                         เป็นเยื่อใยไหมและแม่ที่กล้าหาญ
                                     ผ้าทั้งผืนมีชีวิตจิตวิญญาณ              ถักประสานสอดสร้างอย่างแยบยล
                         มือน้อยน้อยของแม่ดูแค่นี้                เคยเฆี่ยนตีลูกบ้างในบางหน
                                     แต่มือเดียวกันนี้แหละสู้ทน              ประคองลูกให้พ้นภยันตราย
                         แหละมือนี้ที่บันดาลงานชีวิต           มิเคยคิดค่าแรงแข่งซื้อขาย
                                     ยังถักทอ  ทรมาน์ยังท้าทาย              ยังมั่นหมายผ้าไหมผืนใหม่มา
                         พร้อมทั้งสอนลูกสาวเจ้าศรีเรือน      อยู่เป็นเพื่อนแม่ทอปรารถนา
                                     เพื่อสืบทอดแรงงานกาลเวลา            ก่อนมือแม่จะอ่อนล้าต้องลาพัก
                        และสอนเจ้าลูกชายให้ทระนง            รักแม่ก็ขอจงทำงานหนัก
                                    ด้วยละเอียดอ่อนในเยื่อใยรัก              พลีชีวิตเพื่อถักและทอไท
                        สักวันหนึ่งถึงไม่มีชีวิตแม่                 ลูกที่แท้ก็คงทอสืบต่อได้
                                    แม่ก็ทอ  ลูกก็ทอ  ต่อเส้นใย                ผ้าชีวิตผืนใหม่  จะต้องงาม

                   ที่มา : รวมบทกวีชุด  ม้าก้านกล้วย  ของไพวรินทร์  ขาวงาม  ปี  พ.ศ.๒๕๓๘
 
ตอนที่ 1 คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามจาการอ่านบทร้อยกรองเรื่อง 
                              ไหมแท้ที่แม่ทอ
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
.  บทร้อยกรอง  ไหมแท้ที่แม่ทอ  ผู้เขียนมีเจตนาเสนอสารอะไรแก่ผู้อ่าน
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
.  จากการอ่านบทร้อยกรอง  ไหมแท้ที่แม่ทอ  นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
.  ความหมายของบทร้อยกรอง  ไหมแท้ที่แม่ทอ  ความหมายตามนัย กล่าวถึงอะไร
………………………………………………………………………………………
……………………..…………………………………………………………………
.  ความหมายตามตัวของบทร้อยกรอง  ไหมแท้ที่แม่ทอ  แสดงให้เห็นภาพพจน์
      ของการประกอบอาชีพอะไรและอย่างไร
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
.  นักเรียนสามารถนำข้อคิดจากการอ่านบทร้อยกรอง  ไหมแท้ที่แม่ทอ  
      ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้อย่างไรบ้าง
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
ตอนที่  2  จากการอ่านวิเคราะห์บทร้อยกรองเรื่อง ไหมแท้ที่แม่ทอ ให้นักเรียน             
 เขียนเรียงความเกี่ยวกับความรักของแม่ที่มีต่อลูก และตั้งชื่อให้เหมาะสมด้วย
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
          

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น